Pakt na rzecz Umiejętności w rok później: 450 organizacji zobowiązuje się do przekwalifikowania ponad 1,5 mln osób w Europie

Posiadanie odpowiednich umiejętności jest wyznacznikiem sukcesu na szybko zmieniającym się rynku pracy. Wychodzenie z pandemii Covid-19 przyspieszyło rytm zmian w tym, jak żyjemy, uczymy się i pracujemy, a także jak rozwijamy swoją karierę. Pakt na rzecz Umiejętności został powołany do życia, aby zgromadzić pracodawców, pracowników, publiczne służby zatrudnienia, władze regionalne i inne podmioty w celu określenia, jakie umiejętności będą potrzebne w różnych sektorach gospodarki, aby zapewnić nam rozwój w bardziej ekologicznym i cyfrowym społeczeństwie.

Dziś Pakt obchodzi swoje pierwsze urodziny. W ciągu ostatniego roku wiele się wydarzyło, a zbudowane już silne sojusze stwarzają osobom w wieku produkcyjnym w całej Europie więcej możliwości uczenia się nowych umiejętności i poprawy ich perspektyw na rynku pracy i w pracy.

Łączenie zainteresowanych stron

Do programu przystąpiło ponad 450 organizacji ze wszystkich państw członkowskich – a społeczność ta stale rośnie. Do członków należą:

 • duże firmy międzynarodowe, takie jak Nestlé, SAP, Google, Cisco, Microsoft, Ford Europe i Hitachi Europe
 • lokalne podmioty świadczące usługi szkoleniowe
 • izby handlowe
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • klastry sektorowe, takie jak klaster czystych technologii AVASEAN w Hiszpanii i klaster technologii morskich „mareFVG” we Włoszech
 • władze regionalne
 • przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych.

Co to znaczy być członkiem Paktu dla Umiejętności?

Każdy, kto przystępuje do Paktu, zobowiązuje się do przestrzegania Karty na rzecz budowania wysokiej jakości inicjatyw w zakresie umiejętności sprzyjających włączeniu społecznemu oraz do działania przeciwko dyskryminacji i na rzecz równych szans.
Określają również dla swojego partnerstwa lub organizacji konkretne cele dotyczące tego, co chcą zrobić, aby zwiększyć umiejętności, na przykład zobowiązanie do:

 • szkolenia osób w ich sektorze
 • inwestowania w podnoszenie i zmianę kwalifikacji
 • opracowania nowych programów szkoleniowych
 • promowania wartości uczenia się w swojej organizacji i wśród swoich partnerów.

W następstwie obrad okrągłego stołu na wysokim szczeblu z udziałem osób decyzyjnych w 14 „ekosystemach przemysłowych” określonych w strategii przemysłowej UE, zaczynają powstawać partnerstwa na dużą skalę.
Pięć pierwszych partnerstw w dziedzinie motoryzacji, mikroelektroniki, przemysłu lotniczego i obronnego, morskiej energii odnawialnej oraz przemysłu stoczniowego i technologii morskich ogłosiło zobowiązania, zobowiązując się do podniesienia i zmiany kwalifikacji ponad 1,5 mln osób w Europie. Pracują one również nad sposobami przyciągnięcia nowych pracowników do swojej branży i gromadzą informacje na temat przyszłego zapotrzebowania na umiejętności we współpracy z partnerami społecznymi UE.

Przykłady działań

Sojusz na rzecz umiejętności w branży motoryzacyjnej: ponad 80 partnerów pracuje w 5 obszarach tematycznych, które odpowiadają na niektóre z najbardziej palących czynników zmian w sektorze motoryzacyjnym. W najbliższych latach przeszkolą one 700 000 osób na potrzeby przyszłej siły roboczej w dziedzinie mobilności.

Projekt MATES tworzy partnerstwo w ramach Paktu na rzecz Umiejętności, aby przyciągnąć talenty i zbudować potencjał w dziedzinie morskich energii odnawialnych.

W dziedzinie mikroelektroniki ponad 50 przedsiębiorstw, ośrodków badawczo-rozwojowych, podmiotów świadczących usługi edukacyjne i organizacji pozarządowych zebrało się, aby określić mapę drogową w kierunku wysoko wykwalifikowanej siły roboczej. Dostęp do odpowiednich umiejętności będzie walutą dla całej branży półprzewodników w przyszłości. Dzięki Paktowi na rzecz Umiejętności mamy odpowiednich partnerów współpracujących ze sobą, aby naprawdę stworzyć przewagę umiejętności dla Europy” (Martin Stöckl, SVP People and Organization Effectiveness, Infineon Technologies AG)

Pakt na rzecz Umiejętności to dla partnerów społecznych industriAll Europe i Ceemet narzędzie, które ma dostarczyć zainteresowanym stronom przykłady najlepszych praktyk i środków do podjęcia działań i zwiększenia re i podnoszenia kwalifikacji, dzięki czemu ekologiczne i cyfrowe transformacje zakończą się sukcesem. 'Kluczowe jest dla nas wspieranie wdrażania Paktu na rzecz umiejętności w państwach członkowskich, ponieważ to właśnie tam opracowywane są polityki dotyczące umiejętności. Na poziomie krajowym, regionalnym i/lub lokalnym nasi członkowie wspólnie przewidują i zarządzają potrzebami w zakresie umiejętności i szkoleń, opracowują politykę w zakresie umiejętności dla naszych branż i organizują szkolenia”.

To tylko kilka przykładów, wiele innych można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Zaangażuj się

Poprzez Pakt na rzecz umiejętności Komisja Europejska łączy zainteresowane strony w celu stworzenia kultury uczenia się przez całe życie w miejscu pracy.
Pakt jest jednym z 12 działań przewodnich Europejskiej Agendy Umiejętności, którą Komisja przedstawiła w lipcu 2020 roku.
Działania Agendy, w tym Pakt na rzecz umiejętności, wyznaczają ramy polityczne dla realizacji celów Europejskiego Filaru Praw Społecznych.
Obejmuje to cel na poziomie UE, przyjęty z zadowoleniem na początku tego roku podczas Szczytu Społecznego w Porto przez szefów państw i rządów, zgodnie z którym do 2030 r. co najmniej 60% dorosłych powinno uczestniczyć w szkoleniu każdego roku.

Dołącz do Paktu na rzecz Umiejętności!

Zobacz, co robią inni, zainspiruj się i zrób kolejny krok, zapisując się.”