Spotkanie projektowe w Mediolanie i Lentate sul Seveso: Triumf europejskiej współpracy

May 31, 2024

W dniach 28 i 29 maja 2024 r. Mediolan i Lentate sul Seveso stały się tętniącymi życiem centrami projektu ALLVIEW, goszcząc kluczowe spotkanie w siedzibie Federlegno Arredo (FLA) i ASLAM. Wydarzenie to zgromadziło 22 organizacje z całej Europy, z ponad 50 przedstawicielami, w celu dokonania przeglądu poczynionych postępów i zaplanowania końcowych faz projektu.

Pierwszy dzień odbył się w głównej siedzibie Federlegno Arredo w Mediolanie. Uczestnicy zostali ciepło powitani przez przedstawicieli CETEM, FLA i ASLAM. Spotkanie to stanowiło ważną okazję do omówienia ogólnego zarządzania projektem, przeglądu ostatnich osiągniętych kamieni milowych i już ukończonych rezultatów. Ponadto przeanalizowano oczekujące zadania i nadchodzące terminy, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania raportu końcowego i zarządzania finansami. Dyskusja obejmowała również przegląd kolejnych płatności i salda końcowego, zapewniając, że wszyscy partnerzy byli zgodni co do kluczowych kwestii finansowych związanych z zakończeniem projektu.

Kluczowym aspektem spotkania była dogłębna dyskusja na temat jakości i wpływu projektu, prowadzona przez AMBIT. Następnie omówiono aktualizacje i najnowsze osiągnięcia platformy projektu, przedstawione przez UPCT. Doprowadziło to do interesującej sesji poświęconej integracji zasobów platformy z innymi wynikami projektu, ze szczególnym uwzględnieniem wirtualnej mobilności i połączenia z New European Bauhaus Academy Alliance, tematami poruszanymi przez AMUEBLA, FLA i INNOVAWOOD.

Dzień zakończyła kolacja partnerów, oferująca cenną okazję do wzmocnienia więzi między uczestnikami w nieformalnym i towarzyskim otoczeniu.

Drugiego dnia spotkanie przeniosło się do Lentate sul Seveso, do Akademii Artwood. Dzień rozpoczął się od zwiedzania Akademii, po którym nastąpiła seria prezentacji i dyskusji skupionych na końcowych etapach różnych pakietów roboczych (WP). Poruszono takie tematy, jak pozostałe sesje mobilności i zaangażowanie stron trzecich, mające na celu maksymalizację wpływu inicjatyw mobilności. EURADA poinformowała uczestników o końcowych postępach WP6, podczas gdy CEIPES poprowadził dyskusję na temat rozpowszechniania projektu i działań w toku.

Szczególnie ważny moment poświęcono planowaniu konferencji końcowej projektu i dyskusji na temat długoterminowej trwałości ALLVIEW, badając możliwość ALLVIEW 2.0. W tej sesji wszyscy obecni aktywnie i aktywnie uczestniczyli, podkreślając znaczenie dalszej współpracy na rzecz przyszłości.

Spotkanie zakończyło się transferem uczestników na lotniska, zamykając dwa intensywne, ale niezwykle produktywne dni.

Spotkanie to stanowiło fundamentalny krok dla projektu ALLVIEW, podkreślając silną współpracę między europejskimi partnerami i wzmacniając wspólne zaangażowanie w osiągnięcie wyznaczonych celów. Dyskusje i decyzje podjęte w ciągu tych dwóch dni będą miały kluczowe znaczenie dla zapewnienia sukcesu końcowych faz projektu i stworzenia podstaw dla przyszłych wspólnych inicjatyw.