O storitvah CoVEs

CENTRI POKLICNE ODLIČNOSTI (CoVEs)

Ključna pobuda evropske politike PIU

Evropska komisija prek programa Erasmus+ podpira transnacionalne platforme centrov za poklicno odličnost. Cilj centrov poklicne odličnosti (CoVE) je spodbujati inovacije in odličnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju tako, da združuje širok nabor lokalnih partnerjev. Pri ustvarjanju »ekosistemov veščin« sodelujejo ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja, delodajalci, zbornice, raziskovalni centri, razvojne agencije, zavodi za zaposlovanje in socialni partnerji, ki prispevajo k inovacijam ter gospodarskemu in socialnemu razvoju na regionalni in evropski ravni. Pomembno vlogo na področju raziskav, izobraževanja in inovacij ima prav poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU). Prispeva lahko k strategijam pametne specializacije, ki vodijo k trajnostni rasti, inovacijam, ustvarjanju delovnih mest in socialni koheziji.

Končni cilj je zagotoviti visokokakovostne poklicne veščine, podpirati podjetniške dejavnosti, razširjati inovacije ter delovati kot središča znanja in inovacij za podjetja, zlasti mikro, majhna in srednje velika podjetja (MSP).

Povezava do videoposnetka: https://europa.eu/!cu83xr

Pobuda platforme za centre poklicne odličnosti uvaja evropsko razsežnost poklicne odličnosti s podporo razvoju centrov poklicne odličnosti, ki delujejo na dveh ravneh:

  • nacionalno: tesno povezovanje centrov poklicne odličnosti z lokalnimi inovacijskimi ekosistemi in njihovo povezovanje na evropski ravni;
  • mednarodno: vzpostavitev centrov poklicne odličnosti za poklicno usposabljanje z združevanjem centrov, ki imajo skupni interes v določenih sektorjih, panogah, ali pa z inovativnimi pristopi rešujejo določene družbene izzive.

Povezava do informativnih listov CoVE (CoVE – informativni listi)

Ozadje

Centri poklicne odličnosti naj bi na svetovni ravni predstavljali referenčne točke za usposabljanje na določenih področjih, tako za začetno usposabljanje mladih kot tudi za nadaljnje izpopolnjevanje in prekvalificiranje odraslih, s prilagodljivo ponudbo usposabljanj za spretnosti, ki jih potrebujejo podjetja

CoVE delujejo lokalno in so tesno vključeni v lokalne inovacijske ekosisteme. Prav tako delujejo kot katalizatorji za lokalna poslovna vlaganja in zagotavljajo visokokakovostne kvalificirano delovno silo. Podpirajo tudi podjetniške pobude svojih učencev (inkubatorji) ter delujejo kot središča znanja in inovacij za podjetja (zlasti MSP).

Odličnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja zagotavlja visoko kakovostne veščine in kompetence, ki vodijo do kakovostne zaposlitve in kariernih priložnosti, ki ustrezajo potrebam inovativnega, vključujočega in trajnostnega gospodarstva.

Poklicna odličnost

Koncept poklicne odličnosti vključuje celostni pristop, osredotočen na dijaka/študenta, v katerem je PIU:

  • Sestavni del ekosistemov spretnosti, ki prispeva k regionalnemu razvoju, inovacijam in strategijam pametne specializacije.
  • Del raziskav, izobraževanja in inovacij tesno sodeluje z drugimi sektorji izobraževanja in usposabljanja, znanstveno skupnostjo ter podjetji.
  • Omogoča, da z visokokakovostnim izobraževanjem učeči se pridobi tako poklicne in druge ključne kompetence, zagotavlja kakovost, gradi na inovativnih oblikah partnerstev s svetom dela ter je podprto s stalnim strokovnim razvojem učiteljskega in izobraževalnega osebja, inovativnimi učnimi metodami, strategije mobilnosti ter internacionalizacijo.

Elementi za uspeh CoVE

Za COVE je značilen sistemski pristop, s katerim institucije za poklicno izobraževanje in usposabljanje aktivno prispevajo k soustvarjanju ekosistemov veščin, skupaj s številnimi drugimi lokalnimi/regionalnimi partnerji. Pričakuje se, da bodo CoVE presegle samo zagotavljanje kakovostne poklicne kvalifikacije.

Razpoložljive študije kažejo, da so ključi do uspeha CoVE naslednji:

  • trdni in trajni odnosi med zainteresiranimi stranmi – zainteresirane strani vključujejo ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja (vključno s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem na ravni terciarnega izobraževanja), visokošolske ustanove in podjetja, pri katerih so interakcije vzajemne in obojestransko koristne.
  • vključenost v okvire regionalnega razvoja, inovacij in pametne specializacije – to omogoča prepoznavanje sinergij med politikami in med zainteresiranimi stranmi.
  • vključevanje dejavnosti – CoVE predstavljajo velik potencial, dosežejo lahko več kot le vsoto svojih delov, zlasti kadar programi CoVE vzpostavljajo povezave med dejavnostmi in raziskavami.
  • CoVE vključujejo ukrepe, ki pomagajo obravnavati raznolikost in spodbujajo – zlasti z inovativnimi in integriranimi pristopi – lastništvo skupnih vrednot, enakost, vključno z enakostjo spolov in nediskriminacijo in socialno vključenost, tudi za ljudi s posebnimi potrebami/manj priložnostmi.

CoVE so lahko pomembni tudi za nekatere pobude EU, na primer načrtovanje sektorskih znanj in zavezništev za sektorske veščine, ki delujejo na sorodnih dejavnostih, kot so identificiranje prihodnjih potreb po veščinah in poklicnih profilih ter njihovo prenašanje v kvalifikacijske profile.