Partnerji projekta ALLVIEW z veseljem sporočajo, da je na spletni strani projekta na voljo končna različica priročnika o družbeni donosnosti naložb (SROI) v angleški različici.

Jun 7, 2023

Projekt ALLVIEW ima hvalevreden cilj spodbujati kakovostno delo v pohištveni in lesni industriji ob upoštevanju socialnih vidikov. S poudarjanjem vključevanja socialnih dejavnikov v splošno obravnavo kakovosti dela želi projekt ustvariti pozitiven učinek ne le za posamezna podjetja, temveč tudi za celoten sektor.
 
V panogah, kot sta pohištvena in lesna industrija, kjer se uporabljajo trajnostne surovine, postane očitna medsebojna povezava med varovanjem podnebja in socialnimi vidiki. Ob zavedanju te povezave postane za podjetja ključno, da ocenijo in sporočijo dodano vrednost vključevanja, trajnosti in drugih povezanih vprašanj. Ta pristop podjetjem omogoča, da predstavijo svojo zavezanost družbeni odgovornosti in trajnosti ter s tem povečajo svoj ugled in konkurenčnost.
 
Z vključitvijo družbenih vidikov v ocenjevanje kakovosti dela lahko podjetja obravnavajo različne dejavnike, kot so dobro počutje delavcev, poštene plače, zdravje in varnost ter raznolikost in vključenost. Upoštevanje teh vidikov ne zagotavlja le pozitivnega delovnega okolja, temveč prispeva tudi k širšemu družbenemu kontekstu s spodbujanjem enakosti in spoštovanja človekovih pravic.
 
Poleg tega ima lahko poudarjanje trajnostnih praks in družbene odgovornosti pohištvene in lesne industrije kot celote daljnosežne koristi. Povečuje ugled in privlačnost sektorja za potrošnike, ki se vse bolj zavedajo okoljskih in družbenih vprašanj. Projekt AllView lahko s predstavitvijo industrije kot trajnostne v splošnem družbenem kontekstu pripomore k pozitivnim spremembam in spodbuja kulturo odgovornih poslovnih praks.
 
Omeniti velja, da je za podjetja, ki delajo s trajnostnimi surovinami, kot je les, upoštevanje družbene in okoljske razsežnosti še bolj ključno. Pridobivanje in uporaba takšnih virov namreč neposredno vplivata na podnebne spremembe, biotsko raznovrstnost in lokalne skupnosti. Z obravnavanjem teh izzivov in usklajevanjem svojih praks s trajnostnimi cilji lahko podjetja prispevajo k bolj trajnostni in socialno vključujoči prihodnosti.
 
Na splošno je osredotočenost projekta ALLVIEW na vključevanje socialnih vidikov v ocenjevanje kakovosti dela v pohištveni in lesni industriji hvalevreden korak k oblikovanju trajnostnega in družbeno odgovornega sektorja. S priznavanjem medsebojne povezanosti družbenih in okoljskih dejavnikov lahko podjetja prispevajo k pozitivnemu vplivu tako na svoje poslovanje kot na družbo kot celoto. Vodnik po donosnosti socialnih naložb projekta ALLVIEW je odlično vodilo! Družbena donosnost naložb (SROI) je dejansko pristop, katerega cilj je oceniti projekte na podlagi njihovega družbenega ali socialnega in okoljskega vpliva, poleg njihove ekonomske vrednosti. Presega tradicionalne finančne metrike in vključuje širši pogled na splošne koristi in stroške, povezane z naložbo.
 
SROI upošteva družbene in okoljske rezultate, ki jih ustvari projekt ali organizacija, ter jih količinsko ovrednoti v denarju. To omogoča celovitejše razumevanje vpliva projekta na različne deležnike, vključno s skupnostmi, posamezniki in okoljem. Z dodelitvijo denarne vrednosti tem nefinančnim rezultatom SROI omogoča primerjavo različnih naložbenih možnosti in pomaga nosilcem odločanja, da dajo prednost projektom, ki ustvarjajo največjo družbeno vrednost.
 
Osnovna ideja SROI je zagotoviti, da se organizacijske odločitve ne osredotočajo le na finančne donose, temveč upoštevajo tudi blaginjo ljudi, enakost in okoljsko trajnost. Z vključevanjem družbenih in okoljskih stroškov in koristi SROI spodbuja organizacije k celostnemu razmišljanju in sprejemanju bolj informiranih odločitev, ki so v skladu s širšimi družbenimi cilji.
 
Z ocenjevanjem projektov na podlagi njihove družbene in okoljske dodane vrednosti SROI prispeva k zmanjševanju neenakosti in degradacije okolja ter hkrati povečuje splošno blaginjo. Organizacijam zagotavlja okvir za merjenje, upravljanje in obveščanje o njihovem vplivu na več razsežnostih, kar omogoča preglednost in odgovornost.
 
Izvajanje SROI vključuje izvedbo celovite analize, ki vključuje sodelovanje zainteresiranih strani, opredelitev rezultatov, vrednotenje teh rezultatov in primerjavo družbene donosnosti naložbe z začetno naložbo. Ta postopek pomaga organizacijam razumeti celoten obseg učinkov ter sprejemati odgovornejše in bolj trajnostne odločitve.
 
Če želite prenesti datoteko, kliknite naslednjo povezavo:
 
– https://website.infoproject.eu/?sdm_process_download=1&download_id=4470
 
Če želite izvedeti več o projektu, spremljajte njegove račune na družbenih medijih:Facebook,Instagram,Twitter inLinkedIn. .
Za ogled promocijskega videoposnetka projekta kliknite tukaj!