O CoVEs

Centra Doskonalenia Zawodowego (CoVEs)

Kluczowa inicjatywa dla Europejskiej polityki Kursów i Szkolenia Zawodowego

Międzynarodowe Platformy dla Centrów Doskonalenia Zawodowego są wspierane przez Komisję Europejską poprzez program Erasmus +. Centra te dążą do wprowadzania innowacji i profesjonalizmu w kursy i szkolenia zawodowe poprzez zbliżanie szerokiego wachlarza lokalnych partnerów. Dostarczyciele usług szkoleniowych i kursów, pracownicy, cechy i izby, centra badań, agencje rozwoju, usługi pracownicze oraz partnerzy społeczni (między innymi) pracują wspólnie tworząc ‘ekosystem’ umiejętności, który wnosi wkład w innowacyjność oraz ekonomiczny i społeczny rozwój na lokalnym i europejskim poziomie. Kursy i Szkolenia Zawodowe odgrywają ważną rolę w badaniach, edukacji oraz innowacyjności. Może to przyczyniać się do powstania strategii inteligentnej specjalizacji prowadzących do zrównoważonego rozwoju, innowacyjności, powstawania miejsc pracy oraz rozwoju społeczności.

Ostatecznym celem jest dostarczanie wysokiej jakości kształcenia zawodowego dla wsparcia aktywności biznesowej, dla rozpowszechniania innowacji oraz dla funkcjonowania jako ośrodki wiedzy i innowacyjności dla firm i, w szczególności, małych i średnich przedsiębiorstw.

Link do wideo: https://europa.eu/!cu83xr

Inicjatywa Platform dla Centrów Doskonalenia Zawodowego wprowadza wymiar Europejski do kształcenia zawodowego poprzez wspieranie rozwoju Centrów Doskonalenia Zawodowego, poprzez działanie na dwóch poziomach:

  • Krajowym: lłączenie i zbliżanie Centrów Doskonalenia Zawodowego do lokalnych ekosystemów rozwoju i innowacyjności oraz łączenie ich na poziomie Europejskim.
  • Międzynarodowym: ustanowienie głównych ośrodków poprzez Platformy dla Centrów Doskonalenia Zawodowego dla szkolenia zawodowego i zbliżania Centrów, które mają wspólny cel w konkretnym sektorze czy branży albo innowacyjne podejście do stawiania czoła konkretnym wyzwaniom społecznym.

Link do informacji o CoVE (zie CoVE factsheets).

Podstawy

Założeniem dla Centrów Doskonalenia Zawodowego jest bycie światowej klasy punktem odniesienia dla szkolenia w konkretnych dziedzinach zarówno dla młodzieży jak również dla dorosłych w obszarach rozwoju lub przebranżowienia poprzez elastyczne i aktualne oferty szkoleń w zakresie umiejętnościach potrzebnych firmom.

Centra operują lokalnie, będąc blisko połączone z lokalną siecią innowacyjności. Działają jak katalizatory dla lokalnych inwestycji biznesowych oraz zapewniają zasoby wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Wspierają również inicjatywy biznesowe swoich słuchaczy (inkubatory) i działają jako ośrodki wiedzy i innowacyjności dla firm (w szczególności MŚP).

Doskonałość Kursów i Szkoleń Zawodowych zapewnia wysokiej jakości umiejętności i kompetencje, co prowadzi do stabilnego rynku pracy o wysokiej jakości, który odpowiada innowacyjnej i zrównoważonej gospodarce sprzyjającej włączeniu społecznemu.

Doskonałość zawodowa

Koncepcja doskonałości zawodowej pociąga za sobą całościowe, skoncentrowane na nauczaniu podejście w których Kursy i Szkolenia Zawodowe (VET):

  • Są zintegrowaną częścią ekosystemu umiejętności, przyczyniają się do rozwoju regionu, innowacyjności oraz strategii inteligentnej specjalizacji
  • Są częścią badań, edukacji i innowacyjności, współpracując blisko z innymi sektorami edukacji i szkoleń, wspólnoty naukowej i biznesu
  • Umożliwiają słuchaczom zdobywanie zarówno zawodowych jak i kluczowych kompetencji poprzez wysokiej jakości edukację wspieraną przez zapewnienie jakości, budują innowacyjne formy partnerstwa w pracy, są wspierane przez ciągłą profesjonalizację kadry szkoleniowej i dydaktycznej, innowacyjne metody nauczania, mobilność i strategie internacjonalizacji

Składowe sukcesu Centrów Doskonalenia Zawodowego

Centra Doskonalenia Zawodowego charakteryzują się umiejętnością adaptacji i systemowego podejścia w którym instytucje prowadzące Kursy i Szkolenia Zawodowe (VET) aktywnie przyczyniają się do współtworzenia ekosystemów umiejętności wspólnie z szerokim zakresem lokalnych i regionalnych partnerów. Wymaga się od nich, aby były czymś znacznie więcej, niż tylko dostarczycielem wysokiej jakości szkoleń zawodowych.

Dostępne dowody (mapowanie, analizy), wskazują, że kluczowymi składnikami sukcesu Centrów są:

  • Silna i trwała wieź pomiędzy zainteresowanymi stronami –są to dostarczyciele usług edukacyjnych (włączając Kursy i Szkolenia Zawodowe oraz Szkolnictwo Wyższe), uczelnie, biznes, pomiędzy którymi interakcje są wzajemne i obustronnie korzystne.
  • Integracja w struktury regionalnego rozwoju, innowacyjności i inteligentnej specjalizacji – pozwala to na identyfikację synergii pomiędzy zainteresowanymi stronami i kształtowanymi politykami.
  • Integracja działań – istnieje duży potencjał w Centrach Doskonalenia Zawodowego do osiągnięcia więcej niż tylko suma poszczególnych ich składowych, w szczególności tam, gdzie Centra budują relacje pomiędzy działaniem a rozwojem.
  • Włączanie przez Centra działań odnoszących się do różnorodności i promowanie – w szczególności poprzez innowacyjne i zintegrowane podejście – własności wspólnych wartości, równości, włączając w to równość płci, oraz włączenia społecznego, w tym ludzi ze specjalnymi potrzebami/mniejszymi szansami, i niedyskryminacji.

Centra mogą również być ważne dla niektórych inicjatyw europejskich, takich jak umiejętności sektorowych oraz Sojusz Umiętności Sektorowych które dotyczą powiązanych działań, takich jak zrozumienie przyszłych potrzeb w zakresie umiejętności i profili zawodowych oraz ich przełożenie na profile kwalifikacji.