Partnerzy ALLVIEW opracowują model transferu treści nauczania ze szkolnictwa zawodowego (VET) do ośrodków szkolnictwa wyższego z sektora drzewnego i meblarskiego.

gru 5, 2022

W raporcie „Studium ścieżek do szkolnictwa wyższego” oceniono luki w wiedzy w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i życia wspomaganego przez otoczenie oraz zidentyfikowano w jaki sposób nowoczesne technologie Przemysłu 4.0 wspierają uzupełnianie tych braków Partnerzy ALLVIEW opublikowali nowy raport przedstawiający wyniki zadania T2.5 „Badanie ścieżek do szkolnictwa wyższego”, który jest ostatnim działaniem WP2 „Biblioteka nauczania mieszanego dla sektora drzewnego i meblarskiego”. Partnerzy z ULUB (Uniwersytet w Lublanie) dokonali przeglądu celów nauczania w szkolnictwie zawodowym (VET) i wyższym (HE), aby opracować model przenoszenia treści nauczania na obu poziomach edukacji. 

Dlaczego ten raport?  

W związku z szybkim rozwojem technologicznym i postępującą cyfryzacją otoczenie biznesowe szybko się zmienia, co ma również silny wpływ na koncepcję edukacji. Pandemia COVID-19 znacząco przyczyniła się również do jeszcze szybszej cyfrowej transformacji środowiska biznesowego i edukacyjnego. Z drugiej strony europejska branża meblarska stoi przed wieloma wyzwaniami ekonomicznymi, regulacyjnymi i środowiskowymi. Aby gruntownie przygotować przyszłe pokolenia do aktualnych tematów, takich jak Gospodarka o obiegu zamkniętym, Przemysł 4.0 czy Aktywne Wspomagane Życie, musimy zapewnić odpowiednie treści edukacyjne, a w przyszłości zadbać o ich integrację na wszystkich poziomach edukacji, także w sektorze drzewnym i meblarskim. Dlatego projekt ALLVIEW ma na celu ułatwienie tego procesu. 

Matryca luk w wiedzy 

Partnerzy ocenili luki w wiedzy na poziomie szkolnictwa zawodowego (VET) i szkolnictwa wyższego w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i życia wspomaganego przez otoczenie oraz określili, jak wypełnić te luki i jak nowoczesne technologie Przemysłu 4.0 mogą nam w tym pomóc. Ponadto dokonano klasyfikacji wytycznych programów edukacyjnych zarówno w kształceniu i szkoleniu zawodowym, jak iw szkolnictwie wyższym, a także porównano projekty, aby znaleźć możliwe już opracowane treści i koncepcje nauczania. Celem było opracowanie modelu pokazującego obecny i oczekiwany poziom wiedzy oraz luki pomiędzy poziomami wykształcenia w branży drzewnej i meblarskiej. W tym celu ULUB wyznaczył szereg zadań, aby wyciągnąć ważne wnioski. Po pierwsze, przeprowadzono analizę luki w wiedzy, która zwykle występuje, gdy istnieją znaczne rozbieżności między tym, co zapewnia system edukacji a tym, czego wymaga praktyka/gospodarka/biznes pod względem wiedzy, umiejętności i know-how od wykształconych/wykwalifikowanych pracowników. To zadanie pozwala dowiedzieć się o luce w wiedzy w całym pionie od kształcenia i szkolenia zawodowego do szkolnictwa wyższego oraz między tym, co oferują systemy edukacyjne a wymaganiami firm/biznesu, koncentrując się na następujących trzech obszarach: Gospodarka o obiegu zamkniętym (CE), Przemysł 4.0 ( I4.0) i Aktywne Wspomagane Życie (AAL). Bardzo ważne jest dostosowanie treści nauczania, koncepcji i programów nauczania na całej płaszczyźnie, od kształcenia i szkolenia zawodowego po szkolnictwo wyższe, aby zapewnić podstawową wiedzę na niższych poziomach i zaawansowaną wiedzę na wyższych poziomach systemów edukacji. Aby uzyskać wszystkie te dane, ULUB przeprowadził różne działania, takie jak ankiety i wywiady z nauczycielami szkolenia zawodowego (VET) i szkolnictwa wyższego (HE) w dziedzinie edukacji drzewnej i meblarskiej, z przedstawicielami firm, ekspertami w określonych dziedzinach (CE, I4.0 i AAL), a także zbieranie danych z innych projektów. Po drugie, partnerzy przeanalizowali uzyskane dane za pomocą macierzy luk w wiedzy i opracowali model/strategię w celu wypełnienia luk i ułatwienia przejścia z kształcenia i szkolenia zawodowego do szkolnictwa wyższego. W raporcie ULUB zaproponowano sposoby wypełnienia zidentyfikowanych luk w wiedzy. W modelu/strategii bardzo dokładnie uwzględniono przejścia pionowe: co należy osiągnąć na jednym poziomie edukacyjnym (EQF 4, 5, 6 itd.) i jak można przenieść treści/koncepcje z niższego poziomu edukacyjnego na wyższy. Pełny raport jest dostępny here.