Over COVE

CENTRA VAN BEROEPSEXCELLENTIE (CoVEs)

Een belangrijk initiatief van het Europees beleid inzake beroepsonderwijs en -opleiding

De transnationale resultaten van centres of vocational excellence (centra van beroepsexcellentie) worden door de Europese Commissie ondersteund via het Erasmus+-programma. CoVE’s hebben als doel innovatie en excellentie in het beroepsonderwijs en -opleiding te stimuleren door een breed scala aan lokale partners samen te brengen. Aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding, werkgevers, kamers, onderzoekscentra, ontwikkelingsagentschappen, diensten voor arbeidsvoorziening en sociale partners (onder andere) werken samen om “ecosystemen voor vaardigheden” te creëren, die bijdragen aan innovatie, economische en sociale ontwikkeling op regionaal en Europees niveau.  Beroepsonderwijs en -opleiding spelen een belangrijke rol in onderzoek, onderwijs en innovatie. Het kan bijdragen aan strategieën voor slimme specialisatie die leiden tot duurzame groei, innovatie, het scheppen van banen en sociale cohesie.

Het uiteindelijke doel is om beroepsvaardigheden van hoge kwaliteit te bieden, ondernemersactiviteiten te ondersteunen,  innovatie te stimuleren en te fungeren als kennis- en innovatiehubs voor bedrijven en met name kmo’s.

Link naar video: https://europa.eu/!cu83xr

Het initiatief “Platforms for Centres of Vocational Excellence” introduceert een Europese dimensie aan beroepsexcellentie door de ontwikkeling van centres of vocational excellence te ondersteunen, die op twee niveaus actief zijn:

  • Nationaal: Centres of Vocational Excellence nauw verbinden met lokale innovatie-ecosystemen en deze op Europees niveau verbinden
  • Internationaal: oprichting van belangrijke hubs via platforms van centres of vocational excellence voor beroepsopleiding, door centra samen te brengen die een gemeenschappelijk belang delen in specifieke sectoren of beroepen, of innovatieve benaderingen om specifieke maatschappelijke uitdagingen aan te pakken

Link delle schede informative CoVE (zie CoVE schede informative).

Achtergrond

Centres of Vocational Excellence zijn bedoeld als referentiepunten van wereldklasse voor opleiding op specifieke gebieden, zowel voor de initiële opleiding van jongeren als voor de voortzetting van de bijscholing en omscholing van volwassenen, door middel van een flexibel en tijdig aanbod van opleidingen voor de vaardigheidsbehoeften van bedrijven.

Ze opereren lokaal en zijn nauw ingebed in de lokale innovatie-ecosystemen. CoVE’s fungeren als katalysatoren voor lokale bedrijfsinvesteringen en zorgen voor de levering van hoogwaardige geschoolde werknemers. Zij ondersteunen ook ondernemersinitiatieven van hun leerlingen (incubators) en fungeren als kennis- en innovatiehubs voor bedrijven (met name kmo’s).

Excellentie op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding zorgt voor vaardigheden en competenties van hoge kwaliteit die leiden tot hoogwaardige werkgelegenheid en carrièremogelijkheden, die voldoen aan de behoeften van een innovatieve, aantrekkelijke en duurzame economie.

Beroepsmatige excellentie

Het concept van beroepsexcellentie omvat een holistische, op de leerling gerichte benadering waarbij beroepsonderwijs en -opleiding:

  • Een geïntegreerd onderdeel van vaardigheden en ecosystemen is en draagt bij aan regionale ontwikkeling, innovatie en strategieën voor slimme specialisatie
  • Deel uit maakt van onderzoek, onderwijs en innovatie en nauw samen werkt met andere onderwijs- en opleidingssectoren, de wetenschappelijke gemeenschap en het bedrijfsleven
  • Leerlingen in staat stelt om zowel beroeps- als sleutelcompetenties te verwerven door middel van onderwijs van hoge kwaliteit dat wordt ondersteund door kwaliteitswaarborging, innovatieve vormen van partnerschappen met de arbeidsmarkt opbouwt en wordt ondersteund door de voortdurende professionele ontwikkeling van onderwijzend en opleidingspersoneel, innovatieve onderwijsmethoden, mobiliteit en internationaliseringsstrategieën.

Elementen voor het succes van CoVE’s

CoVE’s worden gekenmerkt door een systemische aanpak waarbij instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding actief bijdragen aan het co-creëren van ecosystemen voor vaardigheden, samen met een breed scala aan andere lokale/regionale partners. Van CoVE’s wordt verwacht dat ze veel verder gaan dan het louter verstrekken van een kwaliteitsvolle beroepskwalificatie.

Uit beschikbaar bewijsmateriaal (“mapping” studie) zijn de sleutels tot het succes van CoVE’s:

  • Sterke en duurzame relaties tussen belanghebbenden – belanghebbenden zijn onder meer aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding (met inbegrip van beroepsonderwijs en -opleiding op het niveau van het tertiair onderwijs), instellingen voor hoger onderwijs en bedrijven, waarin interacties wederkerig en wederzijds voordelig zijn.
  • Door te worden geïntegreerd in kaders voor regionale ontwikkeling, innovatie en slimme specialisatie , kunnen synergiën tussen beleidsmaatregelen en tussen belanghebbenden worden geïdentificeerd.
  • Integratie van activiteitener is een groot potentieel in CoVE’s om meer te bereiken dan de som van hun delen, in het bijzonder, waar CoVEs relaties opbouwen tussen activiteiten en onderzoek.
  • CoVE’s omvatten acties die de aandacht richten op diversiteit en – met name door middel van innovatieve en geïntegreerde benaderingen – het eigenaarschap van gedeelde waarden, gelijkheid, met inbegrip van gendergelijkheid, en non-discriminatie en sociale inclusie bevorderen, ook voor mensen met speciale behoeften/minder kansen.

CoVE’s kunnen ook relevant zijn voor sommige EU-initiatieven, zoals de blauwdruk voor sectorale vaardigheden en allianties voor bedrijfstak specifieke vaardigheden die werken aan gerelateerde activiteiten, zoals het begrijpen van toekomstige vaardigheidsbehoeften en beroepsprofielen en het vertalen daarvan naar kwalificatieprofielen.